مودب و دوست داشتنی بود. تعجب کرده بود. میگفت زمانی که من مشغول نوشتن تزم بودم، به هیچ کار همزمان دیگه ای فکر نمیکردم … چی باید میگفتم.

Advertisements